19 de setembre 2016

Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscos Professionals. • Inici de les classes a partir del 19 de setembre de 2016. 
 • Inscripció gratuïta. Tenen accés directe les persones amb un títol de grau mitjà de qualsevol família professional sense fer cap prova d'accés.
 • Termini màxim de matrícula: fins el 31 d'octubre. 
 • Lloc: IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó). Telèfon 971369390.
 • Més informació en aquest enllaç. També al 971369390 (demanar per la secretària).

15 de setembre 2016

XVI Fira d'artesania, artística i agroalimentària de Ferreries. • 17 i 18 de setembre de 2016. Ferreries.
 • Lloc: Plaça Espanya i C/ Beat Joan Huguet.
 • Horari: Dissabte de 10 a 21 hores; diumenge de 10 a 14 hores.
 • Ho organitza: Ajuntament de Ferreries.
 • Hi col·labora: Consell Insular de Menorca i Govern de les Illes Balears.


14 de setembre 2016

Beques d'èxit per acabar els estudis de l'ESO a les escoles d'adults.


Si tens més de 18 anys i menys de 30, ni estudies ni treballes i et vols apuntar a l’escola d’adults per treure’t l’ESO, el SOIB et posa a l’abast una beca per ajudar-te a aconseguir aquest objectiu.

Quins requisits he de complir per tenir dret a la beca?
 • Tenir més de 18 anys i menys de 30 en el moment de sol·licitar-la
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació sense feina en el SOIB
 • Estar inscrit en el fitxer del Sistema nacional de Garantia Juvenil, per la qual cosa s’han de complir les circumstàncies següents:
  • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors al moment de la inscripció
  • No haver rebut accions educatives de més de 40 hores mensuals en els darrers 90 dies
  • No haver rebut accions formatives de més de 40 hores mensuals en els darrers 30 dies
 • Haver acabat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement de segon, tercer o quart d’ESO cursat en qualque dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Balears en les convocatòries d’octubre de 2016 a gener de 2017 o de febrer 2017 a maig 2017.

13 de setembre 2016

Ajuts del CIM per a les entitats juvenils 2016.

El dissabte, dia 3 de setembre, es va publicar en el BOIB la convocatòria d'ajuts del Consell Insular de Menorca per a la realització d'activitats juvenils, per a la promoció del voluntariat i per al manteniment i el funcionament de les entitats juvenils de Menorca, de la convocatòria corresponent a l'any 2016.

S'hi poden acollir les associacions juvenils com les entitats prestadores de serveis a la joventut, sense afany de lucre, i que estiguin legalment constituïdes i inscrites en el Cens Insular o Balear d'Entitats Juvenils i d'Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut. També s'hi poden acollir també les seccions juvenils constituïdes per un grup de joves d'una associació sense ànim de lucre, que tenguin autonomia funcional i autonomia econòmica respecte de l'entitat a la qual pertanyen i de què depenguin tant fiscalment com legalment. Aquestes seccions han d'estar inscrites en el Cens Insular o Balear d'Entitats Juvenils i d'Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut. 

L'import màxim de l'ajut és de 3.000€ per entitat. La convocatòria està dotada en 30.000€.
El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 3 d'octubre de 2016.

11 d’agost 2016

Concert Jove de Ferreries.

Divendres 19 d'agost, a les 22.30 hores, Concert Jove de Sant Bartomeu. Actuaran els grups Ghost Trip (Barcelona) i Pele & Skarks. Entrada de franc.
 • Ho organitza: Ajuntament de Ferreries.
 • Hi col·labora: Consell Insular de Menorca.

02 d’agost 2016

Fosquets d'Art de Ferreries.


Ferreries, 5 i 6 d'agost de 2016, de les 20 a les 23.30 hores.
Tots els racons del nucli antic de Ferreries s'ompliran d'art.
Ho organitza: Art's.
Hi col·labora: Ajuntament de Ferreries. 

26 de juliol 2016

Exposició "Escoltes de Menorca una proposta educativa".

Del 29 al 31 de juliol i del 5 al 7 d'agost. Exposició "Escoltes de Menorca una proposta educativa". De les 20 fins a les 22.30 hores.

 • Lloc: Cau des Mur, C/ Nou 2, Ferreries.
 • Ho organitza: Escoltes de Menorca.


19 de juliol 2016

Concert del casal de joves de Ferreries.

Divendres 29 de juliol, a partir de les 21.30, actuació musical del cantautor de Ciutadella Leonmanso, els ferreriencs "Garden of Eden" i els ciutadellencs Contres-rap, Zate i Marke.

 • Lloc: Plaça Francesc d'Albranca.
 • Ho organitza: casal de joves de Ferreries07 de juliol 2016

Taller de prevenció de consum de drogues.

Dilluns 11 de juliol, a les 11.00 hores, taller de prevenció de consum de drogues.

 • Lloc: Casal de joves de Ferreries.
 • Ho organitza: Creu Roja Ferreries. 

05 de juliol 2016

Ajuts destinats a promocionar l'ocupació autònoma.

Ajuts destinats a promocionar l'ocupació autònoma.

Objecte: fomentar la creació d'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms o per compte propi.

Requisits de les persones beneficiàries:
1. Ser persones desocupades i inscrites en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació amb caràcter previ al començament de l'activitat.
 2. No haver estat d'alta com a autònom durant l'any anterior a la data d'inici de l'activitat, en el mateix o similar epígraf de l'impost d'activitats empresarials per al qual se sol·licita l'ajut.
3. Donar-se d'alta en el règim especial de treballadors autònoms o règim especial per compte propi que correspongui o mutualitat del col·legi professional. La data d'alta en aquests règims o en la mutualitat es considera com a data d'inici d'activitat i ha d'estar compresa en l'àmbit temporal establert en l'apartat quart, punt 1, d'aquesta Resolució.
4. Donar-se d'alta en l'impost sobre activitats econòmiques.
5. Estar domiciliats, tant la persona sol·licitant com el seu centre de treball, a les Illes Balears i dur-hi a terme l'activitat empresarial.
6. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social, abans de la proposta de resolució.
7. No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Tipus d'ajuts i quanties:
1. Els ajuts prevists en aquesta convocatòria es destinen a subvencionar l'establiment com a treballadora o treballador autònom o per compte propi. Les quanties han de ser les següents, en funció del col·lectiu de què es tracti i segons la dificultat per accedir al mercat de treball del sol·licitant:

a) 4.000 € per a desocupats en general.
b) 5.000 € per a joves de 30 o menys anys en situació de desocupació.
c) 5.000 € per a dones desocupades. Si es tracta de dones víctimes de violència de gènere, la quantia indicada s'ha d'incrementar en un 10 %.
d) 7.000 € per a persones amb discapacitat en situació de desocupació. Si es tracta de dones amb discapacitat víctimes de violència de gènere, la quantia indicada s'ha d'incrementar en un 10 %.
e) En cas que la persona sol·licitant es trobi en situació d'atur de llarga durada, la subvenció s'ha d'incrementar en 500 €. S'entén que una persona està en situació d'atur de llarga durada quan han transcorregut almenys 12 mesos en demanda d'ocupació.

2. Totes les subvencions previstes en el punt anterior s'aplicaran en les quanties indicades en el cas que la persona sol·licitant mantingui l'activitat durant tot l'any.

Termini de presentació de les sol·licituds: El termini acaba el 31 d'agost de 2016.
Més informació: Butlletí Oficial de les Illes Balears BOIB.

30 de juny 2016

II Torneig d'escacs del casal de joves de Ferreries.

Dimecres 6 de juliol, a les 10 hores, organitzarem el II torneig d'escacs del casal de joves. Hi poden participar tots els fillets, filletes i joves que vulguin. Serà a la plaça Constitució.


 • Ho organitza: casal de joves de Ferreries.